Volledige verkiezingsprogramma 2022

Wij zijn:
SENIOREN VELDHOVEN. Ons doel is om de inwoners van Veldhoven een stem te geven.
De naam ‘’SENIOREN VELDHOVEN’’ is gekozen om extra aandacht te geven aan een groep die vaak vergeten wordt.

Onze deur staat altijd open. SENIOREN VELDHOVEN hecht waarde aan direct contact met de inwoners van Veldhoven. Dichtbij, écht betrouwbaar.

Wij staan voor:
Een open en benaderbare gemeente. Luisteren naar alle inwoners en het aanmoedigen van samenspraak. Kortom; geen stadse fratsen, maar dorpse leefbaarheid.

Onze visie voor 2022-2026:
Aandacht voor senioren

Er moet een basis zijn waarin rekening gehouden wordt met senioren wanneer er nieuwe onderwerpen of plannen op tafel komen. Hiervoor zien wij graag passend beleid binnen de gemeente.

Samenspraak
In een gemeente staan de inwoners centraal. Dat wil zeggen dat burgers inspraak hebben en er verbinding is binnen de buurten van Veldhoven. Elkaar kunnen vinden is enorm waardevol, voor zowel gemeente als inwoners.

Transparant en laagdrempelig
Een open en bereikbaar bestuur. Een gemeentehuis waar iedereen geholpen wordt, ook zonder afspraak. Plannen moeten samen gemaakt worden met de burgers, met open communicatie tussen gemeente, planmakers en omwonenden.

Leefbaarheid
Veel zaken dragen bij aan goede leefbaarheid. Zoals veilige en schone wegen, meer aandacht voor groenonderhoud en buitengebied, met maatwerk voor groenonderhoud. Maar ook meer blauw op straat, handhaving van de openbare orde is een voorwaarde voor leefbaarheid.

Voorzieningen
Ons mooie Veldhoven kent veel voorzieningen. Hier moet aandacht voor zijn! Zo hebben wij oog voor onder andere: sportvoorzieningen, educatie voor iedereen, en lokale winkelcentra. Maar ook versimpeling van afvalinzameling, dat is namelijk makkelijker voor de burger en zelfs kostenbesparend!

Woningen
Een belangrijk onderwerp van deze tijd, maar ook de komende jaren. Kijk naar de mogelijkheden! Bijvoorbeeld naar leegstand en hoe woongebieden momenteel gebruikt worden. Let bij nieuwe woningen op kwaliteit, duurzaamheid en een goede leefomgeving. Betrek burgers bij grote plannen en biedt senioren en starters de mogelijkheid op geschikte woningen.

Nadere toelichting:

Aandacht voor senioren

 • De huidige generatie senioren moet meer oprechte aandacht krijgen en heeft recht op passende zorg. Jong en oud moeten gelijkwaardig naast elkaar en in evenwicht kunnen leven.
 • We zien dat senioren die, om wat voor reden dan ook, buiten het arbeidsproces vallen moeite hebben om een nieuwe functie te vinden. Dit is jammer, want senioren kunnen met hun ervaring en kennis van grote toegevoegde waarde zijn voor veel bedrijven. Daarom vinden wij dat senioren zo veel mogelijk deel uit moeten blijven maken van onze beroepsbevolking.
 • De vergrijzing wordt ook in Veldhoven steeds meer een belangrijke economische drijver. Daar moeten we zorgvuldig mee om gaan. Zonder senioren staat de economie van de toekomst stil.
 • Het aantal senioren neemt de komende jaren alleen maar toe. Daarom willen we vernieuwing en verbetering van de huidige vervoerssystemen. Wij zijn voor het invoeren van kleinschalig openbaar vervoer. Niet alleen via de bestaande buslijnen, maar ook door gebruik te maken van het zogenaamde stervormige netwerk. De afstand van voordeur naar halte is vaak te ver. Dit “vervoer op maat” voorkomt isolatie van senioren en anderen die voor hun vervoer afhankelijk zijn van hulpverleners of mantelzorgers. Deze groep inwoners woont vaak op locaties die ver verwijderd zijn van voorzieningen zoals winkels. Huidige vervoersdiensten van Swove en Cordaad genieten onze waardering.

Samenspraak

 • We stellen voorop dat de gemeente er is voor de inwoners, niet andersom. Inwoners hebben inspraak. Dat wil zeggen dat de gemeente de optie geeft aan inwoners om hun inzichten te kunnen delen en dat de gemeente ook actief luistert. Een connectie tussen gemeente en haar inwoners is blijvend belangrijk.
 • Wij stellen voor om een meetinstrument in te zetten die de kwaliteit en reactietijd meet van de gemeente. Dit geeft inzicht in de huidige afhandeling van vragen en problemen. Met een dergelijk meetinstrument kan je de manco’s terugvinden en de focus leggen op verbetering. Een blijvend groeiende gemeente mag immers niet in ontwikkeling stil blijven staan. Maak dus concrete afspraken om effecten te kunnen meten!
 • Het scholen van het ambtenarenapparaat verhoogt de servicegerichtheid en assertiviteit. Goed opgeleide ambtenaren kunnen hun functie des te beter en efficiënter uit voeren.
 • Om samenspraak tussen inwoners en gemeente te stimuleren moeten er huiskamers in de buurten komen. Hier kunnen tijdig signalen uit de buurt opgepikt worden en zo kan onderlinge communicatie verbeterd worden. Dit moet vanuit de gemeente actief ondersteund worden.

 

Transparant en laagdrempelig

 • SENIOREN VELDHOVEN pleit voor een open en bereikbaar bestuur. Bij het gemeentehuis moet iedere inwoner geholpen worden, ook zonder afspraak. Bij nieuwe plannen moeten burgers betrokken worden. Samenspraak is blijvend belangrijk!
 • Er moet vanaf het begin open communicatie zijn over nieuwe projecten tussen gemeente, planmakers en omwonenden.
 • Het is zinvol om per wijk een spreekuur op de gemeente in te stellen. Zo kunnen inwoners laagdrempelig naar binnen stappen en wordt snel communiceren tussen gemeente en burger toegankelijk. Indien nodig kunnen burgers dan met warme hand doorverwezen worden om kwalitatief antwoord te krijgen op hun vragen.
 • De gemeente heeft een bezwarencommissie indien er een probleem is tussen de gemeente en een inwoner. Deze bezwarencommissie kijkt enkel of de gemeente de wet heeft gevolgd. Wij vinden dat hiernaast ook een ombudsman moet komen die naar de inhoud van de situatie kijkt.

 

Leefbaarheid

 • Veiligheid en leefbaarheid worden terecht in één adem genoemd. Vergroot de leefbaarheid binnen onze gemeente door het aanstellen van meer toezichthouders. Zij kunnen vooral de kleine overtredingen, die vaak de nodige overlast en ergernis geven, terugdringen. Indien nodig brengen ze partijen in gesprek met elkaar. Denk hierbij vooral aan het terugdringen van parkeeroverlast in woongebieden en bij basisscholen, overlast door hondenpoep en zwerfafval.
 • Voorkom dat hangjongeren hun gang kunnen gaan. Wijkgericht werken, dus samen met alerte en betrokken buurtbewoners, kan hier al het verschil maken. Handhaving van de openbare orde is één van de voorwaarden van leefbaarheid.
 • Veilige en schone wegen moeten gewaarborgd worden. Daarmee bedoelen we ook het openbaar vervoer. Samen met aanbieders dient de gemeente het openbaar vervoer zo optimaal mogelijk uit te stippelen. De gemeentelijke voorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn, ook voor minder mobiele burgers.
 • Dat geldt ook voor het gebruik van de fiets. Om dit te bevorderen moet het onderhoud van fietspaden verder geoptimaliseerd worden. SENIOREN VELDHOVEN streeft naar voldoende fietspaden in de wijken, bij voorkeur afgescheiden van andere wegen door bijvoorbeeld een groenstrook. Ook de aanwezigheid van bewaakte fietsenstallingen in de kernen draagt bij aan veiligheid en het bevorderen van fietsverkeer.
 • Groen en buitengebied verdient meer aandacht. Het behouden en juist onderhouden hiervan draagt bij aan het aanzien van de gemeente maar ook aan gezonde grond en een goede leefomgeving. Hierbij willen we extra aandacht voor maatwerk voor groenonderhoud, op prominente locaties dient onderhoud vaker plaats te vinden.
 • Versimpel afvalinzameling. We breiden steeds verder uit met het sorteren van afvalsoorten, wat aanzet tot veel extra werk voor gemeente en inwoners. Alle aparte stromingen komen vervolgens op een en dezelfde hoop bij de afvalverwerking. Terwijl de gemeente extra kosten heeft voor het toedienen van kliko’s en inplannen van ophaalmomenten voor al deze aparte afvalsoorten. SENIOREN VELDHOVEN wil een versimpeling om de leefbaarheid voor de inwoners te vergroten en kosten voor de gemeente te besparen.

 

Voorzieningen

 • Sport is een van de basisbehoeften om een gezond leven te kunnen leiden. Het bevordert een gezonde leefstijl, verhoogt arbeidsproductiviteit en leerprestaties, voorkomt ziekte en draagt bovendien bij aan de sociale samenhang en integratie. Ondanks dat de gemeente gedwongen wordt om te snijden in het subsidiebeleid, is het wel een taak van de gemeente om met sportverenigingen structureel in gesprek te blijven. Belangrijk is om actief mee te denken bij het vinden van werkbare oplossingen, zoals onder meer het aantrekken van externe financiers of onderlinge samenwerking. Om de zwemvaardigheid voor iedereen toegankelijk te maken wordt aan kinderen een bijdrage verstrekt om zwemlessen te volgen.
 • De culturele uitstraling van een gemeente bepaalt voor een groot deel de aantrekkelijkheid daarvan voor (potentiële) inwoners, het bedrijfsleven en toeristen. Ondanks de sobere tijden is SENIOREN VELDHOVEN voorstander om alles op alles te zetten om een verdere afbraak van cultuur tegen te gaan.
 • Voor een gemeente als Veldhoven is onderwijs van groot belang. Daarmee doelen we niet enkel op basis- of middelbaar onderwijs, maar elke educatieve instelling zoals onder andere de Muziekschool en Bibliotheek. SENIOREN VELDHOVEN vindt het noodzakelijk dat de gemeente structureel met de verschillende scholen binnen de gemeentegrenzen actief in gesprek gaat en hen ondersteunt en begeleidt waar nodig. Uitvallers worden adequaat opgevangen en begeleid. Volwasseneducatie wordt gestimuleerd; een leven lang leren! Het betrekken van de jeugd bij de maatschappij is van een niet te onderschatten belang. Daarbij spelen zowel de gemeente als het bedrijfsleven een grote rol. De aansluiting tussen onderwijs en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd door het bevorderen van onderlinge contacten. Ook het aanbieden van stage- en leerplaatsen zal leiden tot een nauwere band tussen scholen en werkgevers.
 • Binnen de gemeente moet de winkelbehoefte voldaan worden voor inwoners. We vragen aandacht voor lokale winkelcentra. Ondernemers- en winkeliersverenigingen zijn daarbij belangrijke gesprekspartners. Structurele overleggen en een vaste samenwerking zijn van belang op goed op signalen in te spelen. Lokale ondernemers worden, in de ogen van SENIOREN VELDHOVEN, verder actief betrokken bij aanbestedingen van de gemeente, door die eenvoudiger en toegankelijker te maken.

 

Woningen

 • De gemeente blijft groeien en SENIOREN VELDHOVEN vindt het belangrijk om iedereen een geschikt leefgebied te bieden. De gemeente moet hiervoor de regie in handen nemen en bepalen over bezetting van woonomgevingen.
 • Om meer ruimte beschikbaar te stellen hoeft niet per definitie meer gebouwd te worden. Kijk naar woonomgevingen en hoe deze beter benut kunnen worden. Lang leegstaande panden kunnen omgebouwd worden, mits deze kwalitatief wonen kunnen bieden. Indien er wel nieuw gebouwd wordt moet de gemeente maatschappelijke betrokkenheid stimuleren, de onderwerpen samenspraak en transparantie zijn hier wederom van belang.
 • Kwaliteit is het sleutelwoord. Kwaliteit in de woningen zelf, deze moeten levensloopbestendig en duurzaam zijn. Maar ook kwaliteit in de leefomgeving. De kracht van wonen in Veldhoven moet onderstreept worden; men komt hier niet voor een stads gevoel met hoge woontorens op een krappe ruimte. Voer een regeling in om beleggers het hoofd te bieden en woningzoekers een eerlijkere kans te geven op een krappe woningmarkt.
 • Bij het inrichten van woonomgevingen moet gekeken worden naar het creëren van verschillende woonvormen, bijvoorbeeld woonhofjes. Dit laatste maakt wonen voor senioren aangenamer en voorkomt eenzaamheid. Daarnaast moet de gemeente de regie nemen om te zorgen voor gepaste woningen voor senioren en starters.