Senioren Veldhoven

Lokale politieke partij

Verkiezingsprogramma

Wat willen wij bereiken als partij:     

Luister naar onze senioren en geef ze die voorzieningen waar ze recht op hebben.

Verbeter de dienstverlening aan alle burgers, instellingen en bedrijven.

Maak een einde aan het verspillen van onze schaarse middelen.

 

Hoe:

 1. Integraal Seniorenbeleid
 • Heb als gemeente oprechte aandacht voor senioren.
 • Benoem een coördinerende wethouder voor senioren.
 • Erken het economisch belang van de senioren. Dit moet niet onderschat worden.
 1. Burgerparticipatie
 • Burgers, instellingen en bedrijven daadwerkelijk horen, dit vereist een cultuuromslag bij bestuur en ambtelijk apparaat.
 • Geef “Wijkplatforms” weer hun nuttige functie terug, maar dan wel midden in de wijken!
 1. Betrouwbaarheid
 • Maak betrouwbare plannen, voer die vervolgens uit en verander niet halverwege de uitvoering weer van richting.
 • Verbeter de dienstverlening, denk mee en verschuil je niet achter regeltjes.
 • Zorg voor een degelijk sluitende begroting en vul de reserves aan.
 • Stop verspilling van burgergelden en stel prioriteiten.
 1. Leefbaarheid
 • Duurzaamheid is prima maar geen 10 verschillende kliko’s.
 • Bereikbaarheid is een vereiste zeker voor senioren; zorg voor geschikt openbaar vervoer en maak de trottoirs ook begaanbaar voor senioren en hulpbehoevenden.
 • Bouw levenswoningen: maak huizen geschikt voor jongeren en ouderen. Meer woningen voor starters.
 • Geef voldoende, betaalbare en goede zorg voor diegenen, die dat nodig hebben.
 • Spreid geaccepteerde vluchtelingen beter over de gemeente.
 • Veiligheid: zorg in samenwerking met andere gemeentes voor meer blauw op straat. Handhaving van de openbare orde is één van de voorwaarden voor leefbaarheid.
 1. Voorzieningen
 • Houdt sportvoorzieningen op peil, maar blijf de aanvragen voor subsidies wel kritisch beoordelen.
 • Start op de scholen met educatie in cultuur zodat er een voedingsbodem ligt voor later.
 • Houdt het groenonderhoud voor alle locaties, op basis niveau, gelijk.
 • Stimuleer alle educatie: muziekonderwijs, bibliotheek en De Parasol. Zorg voor betere controle op het onderwijs (minder afvallers). Stimuleer volwasseneneducatie: een leven lang leren!
 1. Economie
 • Stimuleer en ondersteun lokale initiatieven om de economie van Veldhoven te versterken en de concurrentiepositie in de regio te verbeteren.

 

Nadere toelichting op het hoe:

 1. Integraal seniorenbeleid

SENIOREN VELDHOVEN is een groot voorstander van integraal seniorenbeleid dus willen wij een coördinerend wethouder voor alle aangelegenheden betreffende senioren. Deze wethouder moet er voor zorgen dat de toegang tot de diensten en voorzieningen voor alle inwoners van Veldhoven optimaal is.

De huidige generatie senioren, en binnen deze groep de ouderen, moeten meer oprechte aandacht krijgen en hebben recht op passende zorg met gelijkwaardigheid van bestaan. Jong en oud moeten gelijkwaardig naast elkaar in harmonie kunnen leven. Wij constateren dat senioren die, om wat voor reden dan ook, buiten het arbeidsproces vallen moeite hebben om een nieuwe functie te vinden. Wij zijn van mening dat senioren, met hun ervaring, van grote toegevoegde waarde zijn en dus zo veel mogelijk deel uit moeten blijven maken van onze beroepsbevolking.

De vergrijzing zal, ook in Veldhoven, steeds meer een zeer belangrijke economische drijver zijn waar wij niet onachtzaam mee om moeten gaan. Zonder senioren stagneert de economie van de toekomst.

Het aantal senioren zal de komende jaren alleen maar toenemen en daarom moet er worden afgeweken van het standaard denken in traditionele vervoerssystemen. Wij zijn voor het invoeren van kleinschalig openbaar vervoer. Niet alleen via de bestaande buslijnen, maar ook gebruik makend van de zogenaamde stervormig. De afstanden van voordeur naar haltes zijn vaak te ver. Dit “vervoer op maat” voorkomt isolatie van senioren en anderen die, voor hun vervoer, afhankelijk zijn van hulpverleners of mantelzorgers. Deze groep inwoners wonen vaak op locaties die ver verwijderd zijn van voorzieningen zoals winkels.

 1. Burgerparticipatie

SENIOREN VELDHOVEN stelt voorop dat de gemeente ten dienste moet staan van de inwoners en niet andersom; dit blijkt uit de acties die de gemeente neemt naar aanleiding van de klachten en adviezen van haar inwoners.

SENIOREN VELDHOVEN stelt voor om hiervoor een meetinstrument op te zetten dat onafhankelijk de kwaliteit en de responstijd meet van de door de gemeente aangedragen oplossingen. Uiteraard neemt de gemeenteraad actie als er manco’s geconstateerd worden. Scholing voor het ambtenarenapparaat verhoogt de servicegerichtheid en assertiviteit. Maak concrete afspraken om de effecten te kunnen meten.

Wijkplatforms zijn zinvol en nuttig om tijdig signalen uit de wijken op te pikken en de communicatie met de Gemeente te ondersteunen en zonodig te verbeteren. Dus tuig de wijkplatforms weer vol op en biedt hen actieve ondersteuning vanuit de gemeente.

Om toegankelijk en snel te kunnen communiceren over allerlei zaken, is het zinvol om per wijk een spreekuur op de gemeente in te stellen. waar de betreffende burgers laagdrempelig naar binnen kunnen stappen met al hun vragen en indien nodig met een warme hand worden doorverwezen.

 1. Betrouwbaarheid

SENIOREN VELDHOVEN vindt het belangrijk dat begrotingen sluitend blijven en dat de schulden niet verder oplopen. Er mag dus niet meer geld worden uitgegeven dan er binnenkomt. Als de inkomsten dalen, worden de uitgaven aan deze situatie aangepast of worden de inkomsten verhoogd.

SENIOREN VELDHOVEN is tegen bezuinigen door middel van de zogenaamde kaasschaafmethode, dus overal iets vanaf. Het is beter om keuzes te maken, want deze manier van bezuinigen vraagt om maatwerk. Formerende partijen houden een kerntakendiscussie tijdens de coalitieonderhandelingen.

 1. Leefbaarheid

SENIOREN VELDHOVEN ziet het belang om voldoende en kwalitatief goede huisvesting binnen de gemeente te bieden voor alle doelgroepen. Maak het voor onze eigen jongeren aantrekkelijk om binnen de gemeente te blijven wonen en werken. We hebben de jeugd hard nodig. Bij de toewijzing van huurwoningen krijgen onze eigen starters en doorstromers voorrang  boven inwoners van buiten onze regio.

SENIOREN VELDHOVEN wil dat het toewijzen van woningen uit de huurvoorraad voor eigen jongeren regionaal verhoogd wordt. Daarnaast zou de gemeente, wanneer bijvoorbeeld kantoorpanden leeg staan, in contact kunnen treden met de eigenaren/bouw- en aannemingsbedrijven om deze panden aan te passen en te verhuren aan starters/studenten. Bij de ontwikkeling van nieuwe bouwprojecten is er extra aandacht voor de woningbehoefte op dat moment.

Vanwege de toenemende vergrijzing van maatschappij komt er meer behoefte aan seniorenwoningen, waaraan weer andere eisen worden gesteld dan reguliere woningen.

Eén van deze eisen is, dat de seniorenwoningen rolstoel- en rollatorproof zijn en strategisch liggen ten opzichte van de noodzakelijke voorzieningen, zoals winkels, gezondheidscentra en het openbaar vervoer. Bouw voor senioren, die niet meer zelfstandig kunnen wonen, appartementen in alle kernen en zorg er voor dat de noodzakelijke centrale voorzieningen beschikbaar zijn.

SENIOREN VELDHOVEN vindt het belangrijk dat het bloeiende verenigingsleven in onze kernen intact blijft. Daarnaast willen wij zoveel mogelijk voorzieningen in de wijken en kernen behouden. Daarbij is een rol weggelegd voor multifunctionele accommodaties, buurthuizen en andere bestaande locaties. Hier kunnen spreekuren worden gehouden, verenigingen onderdak vinden en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Juist het behoud van voorzieningen in wijken en kernen is de basis voor een stabiele samenleving.

SENIOREN VELDHOVEN is voorstander van wijkgericht werken binnen onze gemeente. Wijkgericht werken sluit goed aan bij de huidige participatiemaatschappij. Waar zoveel mogelijk inwoners samenwerken aan een sociale, schone en veilige wijk.

Veiligheid en Leefbaarheid worden terecht in één adem genoemd. Vergroot de leefbaarheid binnen onze gemeente door het aanstellen van meer toezichthouders. Zij kunnen vooral de kleine overtredingen, die vaak de nodige overlast en ergernis geven, terugdringen. Denk hierbij vooral aan het terugdringen van parkeeroverlast in woongebieden en bij basisscholen, overlast door hondenpoep en zwerfafval. Wat SENIOREN VELDHOVEN betreft, gaan de boetes voor dit soort overtredingen omhoog, om zodoende de kosten van deze extra inzet te kunnen bekostigen.

Voorkom dat hangjongeren hun gang kunnen gaan. Wijkgericht werken, dus samen met alerte en betrokken buurtbewoners, kan hier al het verschil maken.

Vergroot ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid door vrachtverkeer zoveel als mogelijk te weren uit woongebieden.

In aanvulling op het eerder genoemde “vervoer op maat” is het openbaar vervoer binnen onze gemeente voor verbetering vatbaar. Stippel samen met de aanbieders van het openbaar vervoer de buslijnen zo optimaal mogelijk uit. Daarbij staat voorop, dat de gemeentelijke voorzieningen beter bereikbaar worden, ook voor onze minder mobiele burgers. Nieuwbouwwijken worden beter ingepast in het openbaar vervoer.

Om het gebruik van de fiets te bevorderen wordt het onderhoud van de fietspaden verder geoptimaliseerd. Fietspaden zijn veilig en comfortabel!

SENIOREN VELDHOVEN  streeft naar voldoende fietspaden in de wijken, bij voorkeur afgescheiden van de andere wegen door middel van een groenstrook. Hierdoor wordt het fietsen veiliger in onze gemeente. Ook de aanwezigheid van bewaakte fietsenstallingen in de kernen draagt bij tot het bevorderen van het fietsverkeer in onze gemeente.

SENIOREN VELDHOVEN is van mening dat senioren zo lang mogelijk in hun eigen omgeving moeten kunnen blijven wonen. Dat kan alleen als daarvoor passende maatregelen worden genomen. Maak bestaande huurwoningen levensloopbestendig. Alle nieuwe huurwoningen voldoen aan deze eis. In alle kernen blijven de voorzieningen  goed bereikbaar en toegankelijk voor senioren. Naast ons pleidooi voor de komst van een wethouder seniorenbeleid pleiten we ook voor een seniorenloket in het gemeentehuis.

 1. Voorzieningen

Sport is een van de basisbehoeften om een gezond leven te kunnen leiden. Het bevordert een gezonde leefstijl. Verhoogt arbeidsproductiviteit en leerprestaties, voorkomt ziekte en draagt bovendien bij aan de sociale samenhang, integratie en een zinvolle besteding van vrije tijd. Ondanks dat de gemeente gedwongen wordt om te snijden in het subsidiebeleid, is het wel een taak van de gemeente om met sportverenigingen structureel in gesprek te blijven en actief mee te denken bij het vinden van werkbare oplossingen, zoals onder meer het aantrekken van externe financiers of onderlinge samenwerking. Om de zwemvaardigheid voor iedereen toegankelijk te maken, wordt aan kinderen een bijdrage verstrekt om zwemlessen te volgen.

De culturele uitstraling van een gemeente bepaalt voor een groot deel de aantrekkelijkheid daarvan voor inwoners, het bedrijfsleven en toeristen. Ondanks de sobere tijden is SENIOREN VELDHOVEN voorstander om alles op alles te zetten. Hierdoor wordt een verdere afbraak van cultuur tegengegaan.

Zet voldoende hulp en bijstand in voor minder weerbare inwoners. Misbruik van voorzieningen wordt streng bestraft, zodat er voldoende steun voor inwoners mogelijk blijft die het écht nodig hebben. Hulp kan bestaan uit advies, begeleiding of financiële steun, binnen de wettelijke kaders en financiële mogelijkheden van de gemeente.

SENIOREN VELDHOVEN vindt dat inwoners, die niet aan een reguliere baan kunnen komen, zich inzetten voor de lokale samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Participeren aan de maatschappij staat hierbij voorop.

Voor een gemeente als Veldhoven is onderwijs van groot belang.

SENIOREN VELDHOVEN vindt het noodzakelijk dat de gemeente structureel met de verschillende scholen binnen de gemeentegrenzen actief in gesprek gaat en hen  ondersteund en begeleidt waar nodig. Uitvallers worden adequaat opgevangen en begeleid. Het betrekken van de jeugd bij de maatschappij is van een niet te onderschatten belang. Daarbij spelen zowel de lokale overheid als het bedrijfsleven een grote rol. De aansluiting tussen onderwijs en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd door het bevorderen van onderlinge contacten. Ook het aanbieden van stage- en leerplaatsen zal leiden tot een nauwere band tussen scholen en werkgevers.

Overigens worden met scholen alle vormen van educatie in Veldhoven bedoeld van Muziekschool tot De Parasol en van de Bibliotheek tot Stichting EVA (Educatie voor anderstaligen).

Voorzieningen in het buitengebied worden op hetzelfde peil gebracht dan in de rest van de gemeente. We denken hierbij onder andere aan de telecom-faciliteiten voor bedrijven die dit nodig hebben voor hun bedrijfsvoering.

 1. Economie

Het ondernemingsklimaat binnen onze gemeente wordt verder verbeterd. Het bedrijfsleven wordt ondersteund en gefaciliteerd door onder meer het scheppen van gunstige voorwaarden om zich hier te vestigen. Momenteel zijn er voldoende bedrijventerreinen en willen wij meer investeren in de bestaande terreinen en even pas op de plaats maken in de ontwikkeling van nieuwe terreinen om leegstand te beperken en verloedering te voorkomen. Een adequaat beleid zal de werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen ten goede komen.

 

Ondernemersverenigingen en de verschillende winkeliersverenigingen zijn daarbij belangrijke gesprekspartners. Met hen wordt structureel overlegd en samengewerkt en hun signalen worden serieus genomen. Daar waar nodig wordt door de gemeente maatwerk geleverd. Lokale ondernemers worden, in de ogen van SENIOREN VELDHOVEN, verder actief betrokken bij aanbestedingen van de gemeente, door die eenvoudiger en toegankelijker te maken.

Uw mening is belangrijk voor ons!

Wilt u ons iets vragen, meedelen of bijvoorbeeld een misstand melden? Via het contactformulier kunt u ons bereiken. .

Alvast bedankt voor uw bezoek en tot ziens!

SENIOREN VELDHOVEN

Tweets

Copyright © 2019 Senioren Veldhoven